Showing all 9 results

Cá và các sản phẩm khác

Cá đổng sộp cắt portion

Cá và các sản phẩm khác

Cá hồi cắt khúc đông lạnh

Cá và các sản phẩm khác

Cá hồi fillet Trim C

Cá và các sản phẩm khác

Cá hồi fillet Trim D

Cá và các sản phẩm khác

Cá lưỡi trâu ghép

Cá và các sản phẩm khác

Cá lưỡi trâu ghép 2 miếng

Cá và các sản phẩm khác

Mực nang trái thông

Cá và các sản phẩm khác

Ốc Bươu đông lạnh

Cá và các sản phẩm khác

Tôm càng NC đông lạnh