Đầu cá hồi đông lạnh

Size: 300/400, 400+, 500+, 600+
10-12-15-20kgs/carton

Category: